Edit

Today, Barry’s is on the cusp of continued global expansion with over 100,000 members working out weekly in studios in over a dozen different countries.

 Contractele de închiriere trebuie declarate la ANAF în 2023

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ANAF privind procedura de înregistrare a contractelor de închiriere, modificare legislativă ce va intra în vigoare din data de 01 ianuarie 2023.

Ordinul 2031/2022 prevede obligația persoanelor care obțin venituri din închirierea de bunuri, de a înregistra contractele de închiriere la ANAF.

Cine, mai exact, are obligația de a inregistra la ANAF contractele de închiriere?

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia.

Atenție! Dacă bunul a cărui folosință se cedează este deținut în comun, fiecare coproprietar are obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.

Unde trebuie înregistrat contractul de închiriere?

a) la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică rezidentă are domiciliul fiscal, potrivit legii;

b) la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul imobil care face obiectul contractului de închiriere/organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, după caz, pentru persoanele fizice nerezidente;

c) la organul fiscal în raza căruia se face constatarea închirierii bunului mobil, conform dispozițiilor legale fiscale, în cazul persoanelor fizice nerezidente.

Care este procedura de înregistrare a contractului de închiriere?

Pentru înregistrarea contractului de închiriere, contribuabilul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune“, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare cerere, însoțită de o copie a contractului de închiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere, având număr şi dată, se efectuează de către contribuabil prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul“ şi semnătura acestuia.

Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.

Cererea, însoțită de copia contractului de închiriere, se depune direct la registratura organului fiscal competent, prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Mențiunile privind modificarea sau încetarea contractului de închiriere se declară prin completarea şi depunerea cererii, având bifată în formular căsuța „Modificare“ sau „Încetare“, după caz, însoțită de documentele justificative.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.